Algemene Ledenvergadering

9 mei

Zoals we u al verschillende keren in het Rehobothjournaal hebben meegedeeld, hopen we met u de ALV van dit jaar op D.V. 9 mei in de gymzaal van onze Rehobothschool te houden.

Bij dezen nodigen we alle leden nogmaals van harte uit om deze jaarvergadering te bezoeken. Bent u lid van onze vereniging, dan ontvangt u automatisch per post een brief, met daarin de agenda van deze avond en de toegangscode waarmee u de stukken voor deze vergadering op de website kunt inlezen. Deze documenten zullen uiterlijk D.V. 27 april op de website van onze school worden gepresenteerd.

Het belang van deze vergadering voor u?
Op deze vergadering willen we, naast de jaarlijkse bestuursverkiezingen, aan u verantwoording afleggen over het gevoerde beleid én u informeren over verschillende bestuurszaken die onze reformatorische school aangaan. Dat betekent dat de inhoud van deze avond tweeërlei zal zijn: Onderwijs en Identiteit (de pijlers van de school).

We hebben samen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om dat reformatorische onderwijs zoveel als ons mogelijk is te bevorderen. Dus wie u als lid ook bent, van jong tot oud, we hopen van harte dat u deze avond door uw komst invulling zult geven aan uw betrokkenheid op het onderwijs aan uw (klein)kind(eren) en al de kinderen van onze school. Uw komst doet er toe! U geeft daarmee enerzijds een positief signaal af aan uw kinderen en niet in het minste ook aan onze overheidsinstanties. We leven in een tijd dat het zo belangrijk is dat we zelf de inhoud van onze identiteit uitdragen. Belangrijk voor onze eigen kinderen, maar ook voor het bestaansrecht van onze school in een steeds verder geseculariseerde maatschappij met de daarbij horende overheid. Anderzijds toont u hiermee ook uw betrokkenheid aan onze directeur en zijn team. Het is goed om ook hen daarmee te ondersteunen in het zo verantwoordelijke werk!

Tot slot
De zaal is deze avond vanaf 19:00 open voor inloop met koffie en de vergadering zelf is van 19:30 tot 22:00 uur. We hopen op een goede opkomst en dat de Heere zelf Zijn zegen over deze avond zou willen gebieden is onze hartelijke wens en bede.

Vragen
Als u vragen hebt aan het bestuur, stel ze gerust. U kunt dat aan een bestuurslid persoonlijk doen, maar u kunt daarvoor ook gebruik maken van het emailadres vragenaanhetbestuur@rehobothsch.nl.