De hemelvaart van Christus

15 mei 2018

Wij hebben afgelopen donderdag weer stil mogen staan bij de hemelvaart van Christus. Na Zijn lijden, sterven en opstanding is Hij teruggekeerd naar Zijn Vader. Christus geeft het weer in het Hogepriesterlijk gebed: “Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen”.

Dan kunnen we met de opsteller van de Heidel-bergse Catechismus de vraag stellen:
Vraag en antwoord 49: Vr. Wat nut ons de hemel-vaart van Christus?
Antw. Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is.
Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, ook tot Zich zal nemen
Ten derde, dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rech-terhand Gods, en niet wat op de aarde is.

Ten eerste:
Een paar fragmenten uit Zijn volmaakte gebed (de voorspraak bij de Vader):
“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. Wie is de gezondene? De kant-tekening zegt daarvan: Namelijk als den enigen Middelaar en Zaligmaker, zonder Welken niemand met God kan verzoend of verenigd worden.
Zijn wij al om deze Middelaar en Zaligmaker verlegen?

“Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
Mogen wij weten dat wij onder Zijn bewarende hand liggen?
“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven zullen”. Hij bid voor hen die nog toegebracht moeten worden. Ook voor ons?

Ten andere:
Zullen wij straks met onze kinderen horen bij die schare (Openb. 7 vers 9)? “Na dezen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor den troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen”.
“Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt”
(Joh. 17:24)
Mag dat uit genade ook ons wachten?

Ten derde:
Is het ons dagelijks gebed om de werking van Zijn Geest? ”Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb” (Joh. 14 vers 26).

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht