Lestijden en rapporten komend schooljaar

11 juni 2018

Lestijden
Vanuit de ouders is er een vraag gekomen om te overwegen om de school niet om 15.00 uur maar om 15.15 uur uit te laten gaan. Wij hebben deze vraag intern, met een ouder uit de oudergeleding van de MR, besproken. Ook hebben we hierover de mening van het personeel gevraagd. Het personeel staat hier positief tegenover. Tegenover het kwartier langer per dag les staat de mogelijkheid om op piekmomenten (bijvoorbeeld rond de rapporten) een lesvrije dag te plannen.

Dus, vanaf volgend cursusjaar D.V., gaat de school om 15.15 uur uit. De begintijd blijft hetzelfde. Het geheel is afgestemd met de MR en het bestuur.

Rapporten
In het nieuwe cursusjaar krijgen de leerlingen twee keer een rapport (jan./febr. en eind schooljaar) mee in plaats van drie. Dit heeft de volgende redenen:

  • We starten met een luisteravond (zie hieronder)
  • De resultaten van uw kind(eren) kunt u elk moment in ParnasSys raadplegen.
  • Bij het eerste rapport zijn er onvoldoende cijfers om een goed beeld te schetsen
  • We kunnen nu het rapport combineren met de Cito toets in het midden van het schooljaar en die aan het eind ervan.

Dit past bij de landelijke ontwikkelingen.

Ouderavonden
In verband met het besluit m.b.t. het aantal rapporten gaan we de ouderavonden opnieuw indelen:

  • 3e dinsdag in september blijft (plenair gedeelte en kennismaken met de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren).
  • Voor de herfstvakantie een luisteravond. Tijdens deze avond kunt u de groepsleerkracht van zoveel mogelijk informatie voorzien die nodig is voor de goede begeleiding van uw kind(eren). U krijgt hier te zijner tijd meer informatie over.
  • In januari/februari een ouderavond om de resultaten van het 1e rapport te bespreken.

Ouderbezoeken
Tot nu toe krijgt u 1 x per twee jaar per kind ouderbezoek. Dat betekent dat u per kind over de hele schoolperiode 4 x ouderbezoek krijgt. Dat is een grote belasting. Wij hebben vanaf komend cursusjaar afgesproken dat u als ouder 1 x tijdens de ouderbouwperiode, 1 x tijdens de middenbouwperiode en 1 x tijdens de bovenbouwperiode een leerkracht op ouderbezoek krijgt.Terug naar het nieuwsoverzicht