Opbrengsten en actiepunten

29 juni 2018

Tussentijdse opbrengsten
Alle groepen maken twee keer per jaar de CI-TO-tussentijdse toetsen. Dit is een onafhankelijk meetinstrument, net als de IEP-eindtoets. Deze resultaten worden besproken in het managementteam, met de IB'ers en de groepsleerkracht. Aan de hand van de uitkomsten worden doelen opgesteld. Als school met een groot aantal gewichtleerlingen leggen we bij het lesgeven vooral de aandacht op instructie. We kunnen ook merken dat schoolbreed de resultaten voor het lezen goed zijn. Het is daarbij belangrijk dat we blijven lezen. Veel lezen levert ook een uitbreiding van de woordenschat en een beter leesbegrip op. De bibliotheek heeft hierin een belangrijke rol. Juist de resultaten op de vakken waar het gaat om inzicht (begrijpend lezen en rekenen) vragen de aandacht. Hieronder willen we twee actiepun-ten benoemen voor het nieuwe schooljaar:

Eerste actiepunt – Begrijpend lezen
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met de nieuwe taalmethode Taal Actief in de groepen 4-6. Een methode die aansluit bij onze identiteit en voldoet aan de referentiedoelen. In het nieuwe cursusjaar zal groep 7 starten met deze methode. We verwachten dat ook de spellingresultaten weer verder zullen stijgen met het gebruik van deze methode. Dit kunnen we meten / volgen met behulp van de Citotoetsen.
Begrijpend lezen omvat ten diepste informatieverwerking. Informatieverwerking komt in de taalmethode onvoldoende aan bod. In het nieuwe cursusjaar gaan we extra energie steken in het begrijpend lezen. Een commissiegroep gaat zich buigen over het nog beter aanbieden van begrijpend lezen en tevens gaan we structureel aan de slag met begrijpend-leesteksten en in de groepen 7 en 8 met een methode wat draait om studievaardigheden.

Tweede actiepunt - Rekenen
Sinds twee jaar doen we groepsdoorbrekend rekenen in groep 7 en 8. Dit betekent dat er een niveauverdeling wordt gemaakt. Tijdens de rekentijd gaan de kinderen naar hun eigen rekengroep; de plusgroep, de basisgroep en de minimumgroep. We hebben de resultaten pas geëvalueerd. We merken twee positieve zaken. Ten eerste kan de leerkracht zijn aandacht beter verdelen aan de kinderen, omdat er minder niveauverschil is. Ten tweede vergroot het de resultaten en het welbevinden van de kin-deren, omdat de kinderen zich begrepen voelen. In het nieuwe cursusjaar gaan we het groepsdoorbrekend rekenen uitbreiden naar groep 5 en 6. We werken schoolbreed aan vaste tijden; tussen 9.30 en 10.30 uur is het rekentijd. Zo hopen we met onze populatie kinderen in de komende jaren de gewenste resultaten te behalen.

Afhankelijkheid
Een school maakt plannen en stelt doelen. Gods Woord eist van ons een goede inzet. Toch willen we onderstrepen dat we in alles afhankelijk zijn van Zijn zegen. Aan Zijn zegen is immers alles gelegen en alleen dan zal het onderwijs zijn vruchten geven. Mogen het vruchten zijn – naast de goede onderwijsresultaten – van geloof en bekering.Terug naar het nieuwsoverzicht