Voorschool

De Voorschool van de Rehobothschool is een reformatorische peutervoorziening waar zowel kinderen met of zonder VVE-indiatie hartelijk welkom zijn. 

Dagindeling Voorschool

De peuters worden om half 9 in de klas gebracht door de ouders. De pedagogisch medewerkers begroeten de peuters en hun ouders.  De peuters kiezen een spelletje uit de kast of pakken een boekje en gaan met hun ouder aan een tafeltje zitten om het spel te spelen.  De pedagogisch medewerkers lopen rond en observeren het spel.   Vervolgens  gaan de pedagogisch medewerkers met de dagopening beginnen. In de kring wordt iedereen begroet en mag elk kind een verhaaltje vertellen. Daarna wordt er gebeden en gezongen en vertelt een van de pedagogisch medewerkers een Bijbelverhaal.    Na de dagopening gaan de peuters een werkje maken of met een van de pedagogisch medewerkers een activiteit in een klein groepje doen, zoals het bekijken en bespreken van een Basplaat of het voorlezen van een prentenboek. Na het werken of de kringactiviteit mogen de kinderen in de hoeken spelen. Na het werken en spelen wordt er fruit gegeten met elkaar. Het meegebrachte eten en drinken wordt in de kring gezellig met elkaar opgegeten.  Daarna wordt er buiten gespeeldDit gebeurt op het Voorschoolplein. Na het buitenspelen gaan de kinderen opnieuw in de kring. Tijdens deze kring wordt er met de hele groep een activiteit, zoals tellen of voorlezen, gedaan.    De morgen wordt beëindigd in de kring met zingen en danken. Daarna zegt iedereen elkaar gedag.   Aan het eind van de morgen worden de peuters door de ouders in de klas opgehaald. 

Wanneer kinderen het middagprogramma volgen, worden ze op 1 uur op de Voorschool verwacht. Om kwart over 3 gaat de Voorschool uit.

 

Observeren

Tijdens de Voorschool wordt de ontwikkeling van uw kind geobserveerd. De pedagogisch medewerkers maken gebruik van het programma 'Kijk! voor peuters'. De volgende ontwikkelingsgebieden worden geobserveerd:

  • Taal-spraak ontwikkeling
  • Kleine motoriek  
  • Ontluikende gecijferdheid 
  • Cognitieve ontwikkeling 
  • ‚ÄčOmgaan met de ander  

Bij kinderen met een VVE-indicatie worden daarnaast ook nog de volgende lijnen geobserveerd: 

  • Grote motoriek 
  • Spelontwikkeling 

Deze observaties worden 1x in het half jaar geregistreerd. In de aanvangsgroep en groepen 1 en 2 wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde observatiesysteem. De registratiegegevens worden bij overgang naar de nieuwe groep overgedragen aan de leerkracht.

Lees hier meer over in het Pedagogisch Beleidsplan en beleidsplan veiligheid en gezondheid.

Instroom en uitstroom

Alle kinderen welkom vanaf hun 3e verjaardag. Dit zowel voor kinderen met een VVE-indicatie als ook zonder deze indicatie. De reden hiervan is dat dit mogelijkheid biedt om uw kind langere tijd in zijn/haar ontwikkeling te volgen. Uw kind heeft hierdoor ook meer tijd om te wennen op de Voorschool en te ontwikkelen. In het verleden zagen we dat de tijd op de Voorschool hiervoor te kort was. Daarnaast zorgt dit, door minder wisselingen, ook voor meer rust in de groep.

U heeft nog steeds de mogelijkheid om ervoor te kiezen uw kind later op de Voorschool te laten starten, uiterlijk met 3,5 jaar. We hanteren deze grens, omdat wij vinden dat de tijd erg kort is om uw kind een positieve ervaring met de Voorschool te laten opdoen als zij maar een paar maanden komen.
Voor kinderen met een VVE-indicatie geldt bovenstaande niet, de eis van overheid en gemeente is dat zij minimaal een jaar een VVE-programma volgen. 

Door uw kind in een vroeg stadium (vanaf 2 jaar) aan te melden kunnen we gericht kijken naar de benoemingsomvang. Wanneer u uw kind laat aanmeldt kan het gebeuren dat er geen plaats is omdat we te maken hebben met de gemeentelijke eisen: een groep mag niet groter zijn dan 8 kinderen bij één juf of maximaal 16 kinderen bij twee juffen. Wanneer een kind laat wordt aangemeld en hij/zij is het 9e, 10e, 11e … enz. of 17e kind, dan moeten we u helaas teleurstellen. We kunnen het als school financieel niet permitteren om bij 9 kinderen, 2 juffen in te zetten. In overleg kan een andere dag mogelijk zijn, maar dit kunnen we niet toezeggen.

Voor het aanmelden verwijzen we u naar de documenten die u vindt onder het kopje Voorschool - Aanmelden. Hier staan de stappen vermeld om aan te melden en vindt u informatie over de kosten, kinderopvangtoeslag en belangrijke afspraken.

Instroom en uitstroom

In onderstaand schema ziet u wanneer uw kind op de Voorschool verwacht wordt en wanneer het naar de aanvangsgroep of groep 1 mag. De 1e aanvangsgroep start na de kerstvakantie. Een tweede aanvangsgroep zal starten na de voorjaarsvakantie.

Op de Voorschool wordt gewerkt met een opzegtermijn van 2 maanden. 

Kinderen van 3 jaar:

Uw kind is jarig in:

Instroom Voorschool

Uitstroom

Januari

Februari (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)

Per 1 februari naar de aanvangsgroep

Februari

Maart (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)

Per 1 maart naar de aanvangsgroep

Maart

April (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)

Per 1 april naar de aanvangsgroep

April

Mei (of indien gewenst een latere datum,
maar uiterlijk 1 oktober)

Per 1 mei naar de aanvangsgroep als er plek is, anders na de zomervakantie naar groep 1

Mei

Juni (of indien gewenst een latere datum,
maar uiterlijk 1 januari)

Na de zomervakantie naar groep 1

Juni

Na de zomervakantie (of indien gewenst
een latere datum, maar uiterlijk
1 januari)

Na de zomervakantie naar groep 1

Juli

Na de zomervakantie (of indien gewenst
een latere datum, maar uiterlijk
1 januari)

Na de zomervakantie naar groep 1

Augustus

Na de zomervakantie (of indien gewenst
een latere datum, maar uiterlijk
1 januari)

Na de zomervakantie naar groep 1

September

Oktober (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk 1 januari)

Na de zomervakantie naar groep 1

Oktober

November (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk 1 januari)

Keuze in overleg met school: na de zomervakantie naar groep 1 of naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

November

Januari (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)

Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

December

Januari (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)

Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

 

Kinderen met een VVE-indicatie (vanaf 3 jaar):

Uw kind is jarig in:

Instroom Voorschool

Uitstroom

Januari

Februari 

Per 1 februari naar de aanvangsgroep

Februari

Maart

Per 1 maart naar de aanvangsgroep

Maart

April

Per 1 april naar de aanvangsgroep

April

Mei

Per 1 mei naar de aanvangsgroep als er plek is, anders na de zomervakantie naar groep 1

Mei

Juni

Na de zomervakantie naar groep 1

Juni

Na de zomervakantie

Na de zomervakantie naar groep 1

Juli

Na de zomervakantie

Na de zomervakantie naar groep 1

Augustus

September

Na de zomervakantie naar groep 1

September

Oktober

Na de zomervakantie naar groep 1

Oktober

November

Keuze in overleg met school: na de zomervakantie naar groep 1 of naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

November

December

Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

December

Januari

Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

 

Klachten

Voorheen maakte de voorschool gebruik van de klachtencommissie die ook gebruikt wordt op de basisschool. Dit is niet meer wettelijk toegestaan. Vanaf 1 januari 2016 is de Voorschool aangesloten bij de geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunt u de registratieverklaring vinden. De procedure wordt nog steeds gevolgd zoals deze in de schoolgids staat genoemd. Het indienen van een klacht verloopt via de vertrouwenspersoon, de directeur of het bevoegd gezag. Indien de klager dit wenst of in de loop van de hele afhandeling de wens te kennen geeft, wordt de klacht doorgestuurd naar de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Inspectierapporten

Regelmatig wordt de kwaliteit van de voorschool beoordeeld door middel van een inspectie van de GGD. De bevindingen van het inspectieonderzoek staan vermeld in een inspectierapport. Hieronder vindt u de beschikbare inspectierapporten over de voorschool van de Rehobothschool.

> Inspectierapport Peuterspeelzaal Rehobothschool