Voorschool

Sinds het schooljaar 2013-2014 beschikt onze school over een VVE-voorziening. Op deze pagina is hierover meer te lezen.

Wat doen we op de Voorschool

De dagindeling op de Voorschool ziet er als volgt uit:

 • 8.30 uur - binnenkomst peuters
 • 8.50 uur - in de kring, zingen, bidden en Bijbelverhaal
 • 9.30 uur - kringactiviteit in kleine kring/ werkje / hoekenspelen
 • 10.30 uur - fruit eten
 • 11.00 uur - buitenspelen
 • 11.30 uur - kringactiviteit
 • 12.00 uur - naar huis

Tijdens de Voorschool wordt de ontwikkeling van uw kind geobserveerd. De leidsters maken gebruik van het programma 'Kijk! voor peuters'. De volgende ontwikkelingsgebieden worden geobserveerd:

 • Spelontwikkeling (alleen VVE)
 • Relatie met andere kinderen
 • Spraaktaalontwikkeling
 • Grote motoriek (alleen VVE)
 • Kleine motoriek
 • Ontluikende gecijferdheid
 • Cognitieve ontwikkeling

Deze observaties worden 1x in het half jaar geregistreerd. In de aanvangsgroep en groepen 1 en 2 wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde observatiesysteem. De registratiegegevens worden bij overgang naar de nieuwe groep overgedragen aan de leerkracht.

Lees hier meer over in het Pedagogisch Beleidsplan en in het ouderbeleid van de voorschool.

Instroom en uitstroom

Vanaf 1 januari 2018 zijn alle kinderen welkom vanaf hun 3e verjaardag. Dit zowel voor kinderen met een VVE-indicatie als ook zonder deze indicatie. De reden hiervan is dat dit mogelijkheid biedt om uw kind langere tijd in zijn/haar ontwikkeling te volgen. Uw kind heeft hierdoor ook meer tijd om te wennen op de Voorschool en te ontwikkelen. In het verleden zagen we dat de tijd op de Voorschool hiervoor te kort was. Daarnaast zorgt dit, door minder wisselingen, ook voor meer rust in de groep.

U heeft nog steeds de mogelijkheid om ervoor te kiezen uw kind later op de Voorschool te laten starten, uiterlijk met 3,5 jaar. We hanteren deze grens, omdat wij vinden dat de tijd erg kort is om uw kind een positieve ervaring met de Voorschool te laten opdoen als zij maar een paar maanden komen.
Voor kinderen met een VVE-indicatie geldt bovenstaande niet, de eis van overheid en gemeente is dat zij minimaal een jaar een VVE-programma volgen. 

Door uw kind in een vroeg stadium (vanaf 2 jaar) aan te melden kunnen we gericht kijken naar de benoemingsomvang. Wanneer u uw kind laat aanmeldt kan het gebeuren dat er geen plaats is omdat we te maken hebben met de gemeentelijke eisen: een groep mag niet groter zijn dan 8 kinderen bij één juf of maximaal 16 kinderen bij twee juffen. Wanneer een kind laat wordt aangemeld en hij/zij is het 9e, 10e, 11e … enz. of 17e kind, dan moeten we u helaas teleurstellen. We kunnen het als school financieel niet permitteren om bij 9 kinderen, 2 juffen in te zetten. In overleg kan een andere dag mogelijk zijn, maar dit kunnen we niet toezeggen.

In onderstaand schema ziet u wanneer uw kind op de Voorschool verwacht wordt en wanneer het naar de aanvangsgroep of groep 1 mag. De 1e aanvangsgroep start na de kerstvakantie. Een tweede aanvangsgroep zal starten na de voorjaarsvakantie.

Kinderen van 3 jaar:

Uw kind is jarig in: Instroom Voorschool Uitstroom
Januari Februari (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)
Na de 4e verjaardag naar de aanvangsgroep
Februari Maart (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)
Na de 4e verjaardag naar de aanvangsgroep
Maart April (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk na de zomervakantie) Na de 4e verjaardag naar de aanvangsgroep
April Mei (of indien gewenst een latere datum,
maar uiterlijk 1 oktober)
Na de 4e verjaardag naar de aanvangsgroep als er plek is, anders na de zomervakantie naar groep 1
Mei Juni (of indien gewenst een latere datum,
maar uiterlijk 1 januari)
Na de zomervakantie naar groep 1
Juni Na de zomervakantie (of indien gewenst
een latere datum, maar uiterlijk
1 januari)
Na de zomervakantie naar groep 1
Juli Na de zomervakantie (of indien gewenst
een latere datum, maar uiterlijk
1 januari)
Na de zomervakantie naar groep 1
Augustus Na de zomervakantie (of indien gewenst
een latere datum, maar uiterlijk
1 januari)
Na de zomervakantie naar groep 1
September Oktober (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk 1 januari)
Na de zomervakantie naar groep 1
Oktober November (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk 1 januari)
Keuze in overleg met school: na de zomervakantie naar groep 1 of naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)
November Januari (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)
Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)
December Januari (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)
Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

Kinderen met een VVE-indicatie (vanaf 3 jaar):

Uw kind is jarig in: Instroom Voorschool Uitstroom
Januari Februari  Na de 4e verjaardag naar de aanvangsgroep
Februari Maart Na de 4e verjaardag naar de aanvangsgroep
Maart April Na de 4e verjaardag naar de aanvangsgroep
April Mei Na de 4e verjaardag naar de aanvangsgroep als er plek is, anders na de zomervakantie naar groep 1
Mei Juni Na de zomervakantie naar groep 1
Juni Na de zomervakantie Na de zomervakantie naar groep 1
Juli Na de zomervakantie Na de zomervakantie naar groep 1
Augustus September Na de zomervakantie naar groep 1
September Oktober Na de zomervakantie naar groep 1
Oktober November Keuze in overleg met school: na de zomervakantie naar groep 1 of naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)
November December Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)
December Januari Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

 

Klachten

Voorheen maakte de voorschool gebruik van de klachtencommissie die ook gebruikt wordt op de basisschool. Dit is niet meer wettelijk toegestaan. Vanaf 1 januari 2016 is de Voorschool aangesloten bij de geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunt u de registratieverklaring vinden. De procedure wordt nog steeds gevolgd zoals deze in de schoolgids staat genoemd. Het indienen van een klacht verloopt via de vertrouwenspersoon, de directeur of het bevoegd gezag. Indien de klager dit wenst of in de loop van de hele afhandeling de wens te kennen geeft, wordt de klacht doorgestuurd naar de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Inspectierapporten

Regelmatig wordt de kwaliteit van de voorschool beoordeeld door middel van een inspectie van de GGD. De bevindingen van het inspectieonderzoek staan vermeld in een inspectierapport. Hieronder vindt u de beschikbare inspectierapporten over de voorschool van de Rehobothschool.

> Inspectierapport Peuterspeelzaal Rehobothschool