De adventsgestalte

21 december 2018

Wat is de ware adventsgestalte? Een voorbeeld hiervan lezen we in de geschiedenis van Simeon en Anna. Van Simeon staat het volgende geschre-ven: “verwachtende de vertroosting Israëls”. Met de vertroosting Israëls wordt de beloofde Messias bedoeld. Het is al zo lang geleden, al bijna 4000 jaar, dat de geboorte van de Zaligmaker werd beloofd. In het Paradijs hebben Adam en Eva, goed uit Gods handen voortgekomen, gegeten van de vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En wij met hen! En daarmee zijn ook wij doodschuldig. Want ten dage als gij daar van eet, zult gij den dood sterven. Na de val is door God het verbond der genade aan de gevallen mens meegedeeld: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen”. Buiten deze beloofde Zaligmaker is er geen genade mogelijk, zullen we de eeuwige dood moeten sterven. Dat heeft Simeon in zijn leven moeten leren beamen en dat doet hem uitzien naar de vertroosting / verlosser Israëls. Dat was wat Simeon nodig had. Daar kon hij niet meer buiten!

Hoe is dat bij ons en onze kinderen?
Ook wij liggen in Adam verloren. Is dat al uw, onze nood geworden? Ook wij kunnen alleen behouden worden in de arbeid van de “Vertroosting Israëls”. Als dat beleefd wordt dan wordt de ware verwachting en uitzien geboren. Waar wordt de uitziende en verwachtende Simeon door Gods Geest gebracht? In de tempel! Daar, in Gods huis, spreekt de Heere! Daar mag hij Zijn Zaligmaker zien en in zijn armen nemen. Dat staat ook van Anna beschreven. Van haar staat geschreven: “dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden God dienende nacht en dag”. Wordt hierin ook ons leven getekend? Ook zij mocht daar haar Zaligmaker aanschouwen.
Is dat ook ons uitzien en verlangen? Dan kunnen we veel leren uit deze geschiedenis. Waar moeten wij het met onze kinderen zoeken? Buiten onszelf! Op onze knieën! In Gods Woord en in Gods huis!
Dat de Heere ons en onze kinderen die genade wil schenken waarvan Simeon zingen mag:

Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

Als personeel willen wij u en uw kinderen van harte gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019 toewensen.
B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht