Kerst

14 januari 2019

We hebben in de afgelopen weken een rijke boodschap mogen beluisteren. We hebben gehoord dat de zo lang beloofde Zaligmaker, op Gods tijd, geboren is in Bethlehem. Jozef krijgt de opdracht: “en gij zult Zijn naam heten Jezus; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”. Mattheüs 1 vers 21. Mogen wij uit genade deel uitmaken van Zijn volk? Mogen wij weten dat Hij onze Zaligmaker is? Van de herders, toen zij de boodschap van Zijn geboorte mochten horen, staat geschreven: “En zij kwamen met haast”. Niet morgen, maar nu! Zij hadden van de engel des Heeren mogen horen: “Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker”. Zij moesten Hem, hun Zaligmaker, zien! Er was geen uitstel mogelijk. Hoe is het met ons geweest de afgelopen dagen? Zijn wij bij Zijn kribbe geweest? Hebben wij Hem mogen aanschouwen? Mocht het ook voor u en voor uw kinderen gelden dat “u heden geboren is de Zaligmaker”? Wat was de vrucht van het zien van Hem? Dat is door de evangelist Lukas ook beschreven: “En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was”. In vers 20 staat: “En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was”. Zij waren vervuld van hun Zaligmaker! Daar konden ze niet van zwijgen. Wat horen onze kinderen van ons? Mogen wij in Hem eindigen? Dat ons uitzien en gebed mag zijn dat wij uit genade Zijn Naam mogen verheerlijken en Zijn eer mogen bedoelen! En ook wij dat Woord bekend mogen maken!

Het jaar 2019
Er wordt in Mattheüs 1 naast de Naam Jezus over nog een Naam gesproken. De evangelist schrijft daarvan: “en gij zult Zijn naam heten Immánuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons”. God met ons, mogen wij dat weten? We staan aan het begin van een nieuw jaar. Is het uw, is het ons gebed of we mogen weten dat God met ons is? Met minder kan het niet! Dat is van belang voor u als ouder, voor uw kind(eren), voor het bestuur, voor de MR en voor ons als personeel. Ook voor onze Rehobothschool. Dat wensen wij u allen van harte toe in het jaar 2019.

Dat Psalm 90 vers 9 ons gebed mag zijn:
Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken,
En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken,
Uw heerlijkheid niet van hun kind'ren wijken;
Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken;
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt;
Bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd'.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht