Ouderpanel

25 januari 2019

12 december 2018 hielden we het jaarlijkse ouderpanel. De reden dat dit ouderpanel later dan ge-woonlijk was gepland, is omdat we op onze school bezig zijn met de opstelling van een nieuw schoolplan (D.V. 2019 - 2023). We wilden daarin ook graag de mening van de ouders betrekken en dit kon alleen nadat het team zich eerst over bepaalde beleidsterreinen had uitgesproken. We hadden op dit ouderpanel een mooie opkomst van maar liefst 20 ouders. Uit bijna alle groepen van groep 1 t/m 8 was een ouder aanwezig. In drie kleinere groepen is nagedacht over de hieronder volgende vragen. Onder elke vraag staat een korte samenvatting van wat de verschillende groepen ouders hierover hebben aangegeven.

1. Wat ziet u als belangrijkste van onze identiteit?
Het Bijbels onderwijs is kenmerkend voor onze identiteit. De Bijbel is onze Richtlijn. Regels moeten er wel zijn. Onze identiteit moet niet bestaan uit alleen maar regels en geboden. Gods Woord en Zijn geboden bieden ons bescherming. Hoe nodig is het om te leven in de vreze des HEEREN en dat uit te dragen.

2. Hoe ziet u de rol van ICT binnen het onderwijs?
ICT is nuttig en nodig om hier kennis van te hebben en dan m.n. het functioneel gebruik. Vorming m.b.t. ICT/internet heeft veel aandacht nodig. Voorbereiding is nodig en goed voor voortgezet onderwijs en maatschappij. Klassikaal gesprek voor bezinning verdient aandacht. De ouders geven aan er gelukkig mee te zijn dat ICT niet overheersend is op onze school. Een deel van de ouders geeft de voorkeur aan zo min mogelijk ICT, met de vraag of mail echt nodig is in groep 7.

3. Hoe denkt u over omgangsregels omtrent gezag?
Erg positief dat vanaf groep 1 de kinderen bij binnenkomst in de klas de leerkracht een hand geven. Er mag meer respect van kinderen naar leerkrachten en ouders worden getoond. Beleefdheid bijbrengen moet beginnen bij de ouders thuis. Ouders dienen het goede voorbeeld te geven. Ouders moeten naar de kinderen toe positief spreken over het personeel van de school. Gezag is wel heel belangrijk; kinderen vinden dit moeilijk; ze hebben vaak een weerwoord. Er vond plenair aan het einde een interessant gesprek plaats rond het aanspreken van ouders en leerkrachten met ‘u’ en achternamen. De ouders reageerden hierop (m.n. het aanspreken met ‘u’) met verschillende meningen en invalshoeken.

4. Wat vind u van de bereikbaarheid van de leerkrachten?
Het is positief dat leerkrachten sneller aan de bel trekken als er wat is. De bereikbaarheid is prima, zowel via mail als ook het inplannen van persoonlijke gesprekken.

5. Welke bijdrage kunnen ouders en school leveren aan de drieslag gezin/kerk/school?
Als ouders je aan de regels van school houden en anders er op aangesproken worden of elkaar er op aanspreken (kleding, nagellak). Als ouders moeten we onze betrokkenheid tonen op de dingen die op school gebeuren, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Wat school en kerk voorstaan, dienen ouders thuis ook te onderschrijven. Als ouders kunnen we Bijbels onderwijs stimuleren. Op maandag kan de leerkracht op school bespreken waar het in de kerk over ging.

6. Wat vindt u van de taakverdeling van ouderactief?
Er wordt op ouders veel beroep gedaan. Ouders zijn ook behoorlijk actief. De gedachte leeft: ‘kunnen er meer klassenassistentes worden ingezet?’ Het is mooi dat ouders betrokken wor-den bij school, maar daardoor worden ouders wel mondiger. ‘Ouderactief’ is wel nodig gezien de taken van de leerkrachten. Ouderinzet moet deels vrijwillig blijven en mogelijk zijn. Je ziet veelal dezelfde ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de dingen die gedaan moeten worden. In één groepje leefde de wens dat er nog meer duidelijkheid komt over wat ‘ouderac-tief’ bij ons op school inhoudt.

7. Kootwijkerbroek en omgeving is een doenersgemeenschap. Ziet u dit voldoende terug in onze school?
Gym is populair en vraagt veel energie van de kinderen. Dat is goed. Er wordt door veel aanwezige ouders tijdens de plenaire bespreking positief gereageerd op wat twee groepjes opperden: inzetten van handwerklessen. Daarbij kan misschien evt. de vrouwenvereniging van de plaatselijke Ger. Gem. worden ingeschakeld. Is er een mogelijkheid om dit voor doeners in onderwijs in te bouwen? Verborgen kwaliteiten van leerlingen kunnen hierdoor naarboven komen. De wens leeft bij ouders om meer handvaardigheid aan te bieden, zoals handwerk en timmeren (eventueel begeleid door vaders/opa’s). Oproepen daarvoor kunnen in het RJ gedaan worden.

8. Hoe ervaart u de leerlingenzorg op onze school?
Één groepje ouders geeft aan: ‘Zorgverlening rond dyslexie is goed geregeld.’ Een ander groepje vindt: ‘Op het gebied van m.n. dyslexie is wel meer te halen.’
Hierover is men het eens: ‘De aanpak van plusleerlingen is erg verschillend per klas.’ Ouders vinden dat de leerlingenzorg zeker voldoende is op school. De school zorgt goed voor de ‘zwakkeren’, minder voor de ‘beteren’. In lagere groepen kan misschien al meer uitdaging aangeboden worden. Enkele ouders formuleren een uitdaging voor de school m.b.t. de omgang met plusleerlingen: ‘meer verbreding in de lesstof i.p.v. vooruitlopen op de lesstof’.

9. Hoe ziet voor u de ideale school eruit?
Het is wenselijk dat er kleinere klassen komen, zodat de individuele leerling meer aandacht krijgt. De school doet duidelijk haar best. Wanneer doet de school het goed voor iedereen? Dat is een ideaal wat nooit 100% behaald kan worden en dat hoeft ook niet. Ouders geven tijdens de plenaire bespreking aan dat de school ‘het goed doet’.
We nemen deze genoemde zaken mee in ons beleid richting het nieuwe schoolplan. Hier kunnen we onze winst mee doen. Alle ouders, die hebben deelgenomen aan deze ouderpanel, zeggen we hartelijk dank voor het meeleven en meedenken!Terug naar het nieuwsoverzicht