Schooljaar bijna voorbij

3 juli 2019

Nog twee weken D.V. en dan hoort ook cursusjaar 2018-2019 tot het verleden. Wat gaat de tijd snel! De opmerking “waar is de tijd gebleven” wordt veel gehoord! Het is een jaar van tekortkomingen van onze kant. Je komt er steeds weer achter dat ons werk een onvolmaakt werk is. Koning David houdt ons in Psalm 39 het volgende voor: “Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdellijk; men brengt bijeen, en men weet niet, wie het naar zich nemen zal”. Aan al het tijdelijke, hoe goed dan ook, komt eenmaal een einde. Al hebben we hard gewerkt, al hebben we goed ons best gedaan, al hebben we veel verzameld en ons hart is erbuiten gebleven, dan is het arm! We hebben maar één ding nodig! Dat is de wetenschap dat onze zonden om Christus wil vergeven zijn. Het leven is maar kort. Hij vraagt zelfs of de Heere hem dat bekend wil maken. Hoor maar: “HEERE, maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner dagen zij; dat ik wete hoe vergankelijk ik zij”. Hij vraagt hiermee of de Heere hem de wijsheid en de genade wil schenken om op te mogen merken hoe vergankelijk het leven is. In vers 6 onderstreept hij het gebed van vers 5. Hij roept dan ook uit: “immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid”. Dat is uw en mijn leven en het leven van onze kinderen. Dan wordt het een persoonlijke zaak. Dan blijft er maar één vraag over: “En nu, wat verwacht ik, o HEERE!” . Het gaat niet dan niet meer om een ander maar om onszelf. Hoe is het bij ons en onze kinderen? Is het gebed van koning David ook ons gebed? Dat het ook voor ons uit genade mag gelden wat koning David achter deze vraag mag zeggen; “Mijn hoop, die is op U”. Dat we maar veel mogen instemmen met koning David - Psalm 39 vers 8 berijmd:

Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o HEER,
Daar 'k schreiend U mijn leed vertoon;
Ik, die bij U als vreemdeling verkeer,
En hier, gelijk mijn vaders, woon,
Ai, wend Uw hand en plagen van mij af;
Verkwik mij, eer ik daal in 't graf.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht