Van het bestuur

5 juli 2021

Terugblik Algemene Ledenvergadering (ALV) 12 mei jl.
Geachte leden, het is al weer even geleden, maar we willen kort terugblikken op de gehouden ALV van 12 mei jl. Deze vergadering werd door 45 leden digitaal bijgewoond. We willen u bedanken voor deze blijk van betrokkenheid en dat bijzonder wel onder deze omstandigheden. We hopen van harte dat we de komende jaren als de Heere het geeft weer op de gebruikelijke wijze samen te mogen komen!

Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals o.a. het vaststellen van het jaarverslag van de vereniging, hebben op deze avond ook de verkiezingen van TZC- en Bestuursleden plaatsgevonden.

Voor de Toezichtcommissie (TZC) werden alle 4 de leden met 45 stemmen herkozen en namens de TZC sprak dhr. van Kralingen zijn dank uit naar de vereniging en gaf hij ook aan dat de leden van de TZC hun benoeming weer zullen aanvaarden.

De bestuursleden dhr. Klok en dhr. Van Middendorp waren beide aftredend en herkiesbaar. Beiden ontvingen de ruime meerderheid van stemmen en mochten hun herverkiezing ook weer aanvaarden.

We willen u nogmaals hartelijk danken voor het gestelde vertrouwen en we wensen allen en hun gezinnen van harte wijsheid, krachten en bovenal de zegen des Heeren toe.

Notulen ALV
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 mei jl. staan vanaf heden in conceptvorm op het ledengedeelte van de website van onze school. Om die in te zien, kunt u daarvoor dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord gebruiken als de vorige keer.

Mocht u opmerkingen hebben, dan kunt u die per mail aan ons sturen op het bekende mailadres vragenaanhetbestuur@rehobothsch.nl.

Wij zullen die dan D.V. op de eerstvolgende ALV aan de orde stellen. Kort daarvoor hopen we dit concept nogmaals te presenteren, zodat op de eerstvolgende ALV deze notulen definitief gemaakt en getekend kunnen worden.

De notulen zijn tot en met 01-09-2021 op de website beschikbaar en zijn strikt vertrouwelijk voor de leden.

Tot slot
We zijn weer bijna aan het einde van het cursusjaar 2020-2021 gekomen. Het heeft ons allen, jong en oud, aan ernstige roepstemmen en liefdevolle nodigingen niet ontbroken. We wensen en bidden u en ons van harte toe of de Heere er Zelf in mee zou willen komen door de inwendige werking van Zijn Heiligen Geest. Opdat velen, ja kon het zijn allen, ermee tot zichzelf zouden komen en genade mochten vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd!

We wensen u allen alvast een goede vakantie!

Vragen
Als u vragen hebt aan het bestuur, stel ze gerust. U kunt dat aan een bestuurslid persoonlijk doen, maar u kunt daarvoor ook gebruik maken van het e-mail adres vragenaanhetbestuur@rehobothsch.nl.Terug naar het nieuwsoverzicht