Ons oog

17 oktober 2020

Koning Josafat verkeerd in grote nood. Er zijn twee volken, de Moabieten en de Ammonieten, die onder andere met de hulp van de Syriërs en de Edomieten tegen hem optrekken om met het volk van Juda te strijden. Hoe zal hij kunnen strijden tegen zo’n grote overmacht? Wat gaat hij doen in deze grote nood? Gaat hij het zelf proberen op te lossen? Gaat hij hulp zoeken bij bevriende volken om hem heen? Er staat in 2 Kronieken 20 vers 4: “en stelde zijn aangezicht, om den HEERE te zoeken; en hij riep een vasten uit in gans Juda”.

Tot wie richten wij ons in deze zorgelijke tijd? Koning Josafat roept een vasten uit voor geheel Juda. Hij roept een vasten uit voor alle mannen, vrouwen en de kinderen. Hij gaat het volk voor in een gemeenschappelijk gebed. Hij doet een beroep op Gods almacht, kracht en sterkte. Hij vraagt: “Indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis, en voor Uw aangezicht staan, dewijl Uw Naam in dit huis is; en wij zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en Gij zult verhoren en verlossen”.

Tot wie roepen wij? Koning Josafat mag weten dat er bij de Heere uit genade verhoring en verlossing mogelijk is. Ziende op de macht van de vijanden en wetend dat er in hem en het volk geen kracht is houdt hij de Heere voor: “wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U”. Hij mag van zichzelf afzien en zijn ogen richten op de Heere. Alleen bij Hem is er verwachting.

Waar zijn onze ogen op gericht? Op de omstandigheden? Op hulp van mensen en/of middelen? Och, dat ook ons oog gericht mag zijn op Hem, Die uit alle nood kan verlossen. Dat werd bevestigd toen de Heere door Zijn Geest bij monde van de leviet Jaháziël liet boodschappen: “Vreest gijlieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte; want de strijd is niet uwe, maar Gods”. Wat zou het een onverdiend voorrecht zijn als dat ook voor ons zou mogen gelden.

Ziende op deze uitkomst nog een keer de vraag: waar is ons oog op gericht?

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht