Vijandschap en vrede

18 december 2020

We leven in een tijd waarin vijandschap vaak zo zichtbaar en voelbaar is. Landen die elkaar vijandig gezind zijn en landen waar burgers met elkaar in vijandschap leven. Als we in ons eigen land blijven, zie je met regelmaat dat er vijandschap is tegenover de godsdienst, bijvoorbeeld als we denken aan de discussie over godsdienstvrijheid van de afgelopen weken. Om nog een voorbeeld te noemen: wat een weerstand is er soms tegen de maatregelen die getroffen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoe is het met ons? Leven wij ook in vijandschap met …? Dat is nooit goed te keuren. Dat moet opgelost worden. Maar van nature leven wij allemaal in vijandschap met God, onze Schepper. In het Paradijs hebben wij Hem de oorlog verklaard. Wat betekent dat voor ons? Dat we het recht op het eeuwige leven zijn kwijtgeraakt en dat wij de eeuwige dood verdiend hebben.

Is de vraag van de Heidelbergse Catechismus, Zondag 5 vraag 12, ook uw vraag: “is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen”? Is dat uw nood geworden? Wat is het nodig dat de Heere voor deze nood onze ogen opent.

Wat in Genesis 3 vers 15 door God is beloofd, mag door de profeten steeds opnieuw bevestigd worden. Ook de profeet Jesaja mag profeteren over de komst van de Zaligmaker. Hij heeft van Hem geprofeteerd in o.a. Jesaja 9 vers 5: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst”.

Jesaja heeft zoveel geloof mogen ontvangen dat hij spreekt alsof het Kind al is geboren. Hij mag in deze profetie al vijf namen van het Kind bekendmaken. En wat hebben Zijn namen een rijke betekenis. Wat is het belangrijk dat wij de betekenis van Zijn namen mogen leren. Wat zeggen de kanttekeningen van deze inhoudsvolle namen? Het is goed om die eens aandachtig door te lezen. Wat een inhoud! Wij richten ons nu op de laatste naam:
Vredevorst: “Dat is, Die ons met God verzoent”.

Wat is de betekenis van de laatste Naam van groot belang voor ons als vijanden. In en door deze Vredevorst is er verzoening mogelijk met God als Rechter. Wat zal het voor een vijand betekenen als hij uit genade verzoening ontvangt? Dan blijft er alleen verwondering over. Dan wordt zo’n vijand heel klein en de Vredevorst heel groot! Dan zal men instemmen met de dichter van Psalm 89 vers 8:

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.

Dat wensen wij u en uw kinderen van harte toe.
Namens het personeel wensen wij u van harte goede Kerstdagen en een voorspoedig 2021 toe.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht