Een nieuw begin

8 januari 2021

De Kerstdagen liggen alweer achter ons. Wij hebben vanuit Gods Woord weer mogen horen dat, wat door God in het Paradijs (Genesis 3 vers 15) is beloofd, werkelijkheid is geworden. Hij is gekomen! Dan is de persoonlijke vraag: ook voor mij, voor mijn kinderen?

Ook de herders hebben het Kerstevangelie gehoord. Wat was de vrucht op deze prediking? Het bracht hen in Bethlehem, bij de kribbe. Wat zagen zij daar? Hem, Die de Inhoud van DE boodschap was, van Gods Woord. Zij zagen het Leven! Zij zagen de Zaligmaker. Zij zagen de Vredevorst. Zij zagen op Hem die een welbehagen heeft in mensen. Ook wij hebben de boodschap mogen horen: “Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe”. Hebben wij naar Hem uitgezien? Zijn wij gebracht bij de kribbe in Bethlehem? Als dat zo is krijgt Hij de eer. Als dat niet zo is, vraag dan of de Heere het alsnog wil geven. Of de Heere u bij de kribbe wilt brengen.

Ondertussen mochten we het nieuwe jaar 2021 beginnen. We willen u en uw kinderen van harte Gods onmisbare zegen toewensen voor dit nieuwe jaar.
Een jaar waarvan wij niet weten wat het ons brengen zal. De start van het jaar is al anders dan anders. Door de harde lockdown volgen de meeste kinderen op afstand het onderwijs. Hoe lang dat gaat duren weten we nog niet. Wat zal dat voor de kinderen en ook voor u weer wennen zijn. Voor u een extra belasting. We wensen u daarin ook heel veel sterkte.

Ook Mozes stond voor een nieuwe opdracht. Dat kunnen we lezen in Exodus 33 vers 1: “Ga heen, trek op van hier, gij en het volk, dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, naar het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven”. Mozes wist dat deze opdracht voor hem onmogelijk was zonder Gods hulp en zegen. Het is dan ook zijn vraag: “Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken!” Hoe starten wij het jaar? Is Mozes gebed ook ons gebed? De Heere toonde voor Mozes een horend en verhorend God te zijn. Mozes mocht uit Zijn mond horen: “Ook deze zelfde zaak, die gij gesproken hebt, zal Ik doen, dewijl gij genade gevonden hebt in Mijn ogen, en Ik u bij name ken”. We wensen u en uw kinderen, maar ook ons als personeel, van harte toe wat de Heere van Mozes spreekt: “dewijl gij genade gevonden hebt in Mijn ogen, en Ik u bij name ken”.

Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen,
Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen,
Zijn daân getoond, en trouw'lijk hen geleid.
Barmhartig is de HEER en zeer genadig;
Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig;
De HEER is groot van goedertierenheid.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht