Een nieuw begin

22 februari 2021

Wat was het verblijdend dat we vorige week de kinderen weer op school mochten ontvangen. Na een lange periode van ruim 7,5 week mochten de kinderen weer naar school. Het was de eerste keer in het kalenderjaar 2021. Een nieuw begin!

In het kerkelijk jaar hebben we ook in de bijbelvertellingen de afgelopen periode mogen stilstaan bij Christus’ komst op aarde. Ook Zijn omwandeling op aarde is aan de orde geweest. Dat betekent dat ook de boodschap aan de orde is geweest die de voorloper, Johannes de Doper, mocht brengen na de doop van de Heere Jezus. Als hij de Heere Jezus ziet wandelen mag hij met de volgende boodschap Hem aanwijzen: “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” Daarna mag hij aangeven hoe hij weten mag dat het de Heere Jezus is. Hij had Gods Geest na de doop op Hem zien nederdalen. Hij had de stem van de Vader uit de hemel gehoord: “Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen”. Hij mag daardoor zelfs getuigen: “En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is”. Geen twijfel mogelijk dus.

Wat was de vrucht van deze indringende boodschap? Gods Woord zwijgt daarover. Geen vrucht? Dan staat er in de Bijbel: “Des anderen daags”. Dat betekent: de volgende dag. Dus de volgende dag zag Johannes de Heere Jezus weer wandelen en wijst hij Hem opnieuw aan, alleen nu met de korte boodschap: “Zie, het Lam Gods”. En dan staat de vrucht van de prediking wel beschreven: “En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus”.

Wanneer de boodschap gepaard gaat met de bediening van Gods Geest is de vrucht “volgen”. Voor de twee discipelen een nieuw begin.

Wat is dat “nieuwe begin” ook in het leven van onze kinderen en van ons als ouders en personeel van groot belang, van levensbelang. Dat het volgen van Hem de vrucht mag zijn van de boodschap die elke dag op school, maar ook in Gods huis en thuis klinken mag. Het Lam gaat een weg van lijden en sterven om doodschuldige zondaren het Leven te schenken.

Dat is de boodschap die we in de Lijdensweken weer mogen horen. Wat is het bloed van “Het Lam” nodig en onmisbaar aan de beide deurposten en de bovendorpel van de deur van ons hart. Alleen dan wacht ons HET leven! Dat het ons gebed mag zijn:

Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in ‘t rond,
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren;
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond;
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht