Tussen Hemelvaart en Pinksteren

21 mei 2021

De evangelist Lukas beschrijft in het laatste hoofdstuk: “En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Zij gingen terug naar Jeruzalem. Gaan ze terug naar Jeruzalem waar grote vijandschap gevonden wordt tegenover de Heere Jezus? Waar de Heere Jezus is veroordeeld tot de kruisdood? Waar Hij in de directe omgeving is gekruisigd en waar Hij begraven is geweest? Ja, want dat had hun Meester hen opgedragen. Daar moesten zij wachten op de vervulling van de belofte, de uitstorting van de Heilige Geest; “maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen”. En na de vervulling van deze belofte moesten zij Zijn getuigen zijn; “en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde”. Ook te Jeruzalem! Mag u en mogen wij als personeel ook Zijn getuige zijn richting onze kinderen? Mogen wij uit genade van Hem getuigen? Wat zijn wij daarin afhankelijk van de werking van Zijn Geest.

De evangelist Lukas schrijft ook over de wijze waarop de discipelen hun weg naar Jeruzalem afleggen. Bedroefd? Je zou dat wel kunnen begrijpen. Ze hebben afscheid moeten nemen van hun Meester. Ze moeten vanaf nu hun Meester missen. Echter, er staat dat zij hun weg gaan met grote blijdschap. Wat is dan de reden van deze blijdschap? De Heere heeft voor Zijn hemelvaart door Zijn Geest hun verstand verlicht. Zij hebben leren zien dat Hij de weg van lijden en sterven moest gaan om hun zonden te vergeven. In en door Hem zijn ze gerechtvaardigd. Ze hebben mogen zien dat Hij hen is voorgegaan om voor hen een plaats te bereiden in het Vaderhuis. En daar zegt de Heere Jezus Zelf van: “En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben”. Wat een rijke toekomst wacht Zijn Kerk. Wat een wonder en dat alleen om Jezus wil. Wacht ons deze toekomst ook? Mogen wij weten dat er voor onze kinderen ook een plaats is bereid? De discipelen mogen weten dat Hij hun Voorbidder wil zijn bij Zijn Vader. Mogen wij weten dat ook wij en onze kinderen begrepen liggen in het volmaakte gebed van deze Hogepriester? Ze mogen verblijd hun weg gaan omdat ze weten dat Hij de Trooster zal zenden Die altijd bij hen zal blijven. Mag het in ons hart zijn:

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen;
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft;
Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven;
Genâ is op uw lippen uitgestort,
Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht

Agenda

14 juni 2021 - Contactavond Voorschool en aanvangsgroep
21 juni 2021 - Online webinar Peuter/kleuter in huis
24 juni 2021 - Overgangsvergadering
25 juni 2021 - Schoolfotograaf
29 juni 2021 - Studiemiddag team, alle leerlingen zijn ‘s middags vrij

  > Meer agenda

Nieuws

De onmisbaarheid van het werk van Gods Geest [11 juni]

Vacatures: talentvolle teamleider, betrokken onderbouwleerkracht, ervaren onderwijsassistent [22 mei]

Van de MR [21 mei]

Tussen Hemelvaart en Pinksteren [21 mei]

Schoolplein [21 mei]