De onmisbaarheid van het werk van Gods Geest

11 juni 2021

In de kerk, bij u thuis en bij ons op school is het werk van Gods Geest zo onmisbaar. Beseffen we dat voldoende? In het overdragen van Gods Woord kunnen we de hulp van Gods Geest niet missen. Wat is het bovenal nodig dat de Heere door Zijn Geest het Woord vruchten doet dragen. Dat Gods Geest ons de ogen opent en ons hart verbreekt. Het is de Heere Jezus Zelf die in Johannes 14 vers 26 zegt; “Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb”. Van Lydia staat heel eenvoudig geschreven; “welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd”. Dat was het werk van Gods Geest. Dat dit wonder ook in de klassen mag gebeuren, in de harten van al de kinderen. Zien wij daar naar uit? Is het ons gebed?

Na de Hemelvaart van Christus staat er van deze gemeente geschreven; “Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken”. Kan dat ook van ons als Rehobothschool geschreven worden? Eendrachtelijk betekent, uit één hart of mond. Is dat zo onder ons? Als we dat eerlijk overdenken dan hebben we genoeg aan onszelf. Er staat nog meer van deze gemeente geschreven. Het is een biddende gemeente. Een gemeente die volhard in het bidden en smeken. De kanttekeningen zeggen bij volharden: “Dat is, krachtiglijk, standvastelijk en met lijdzaamheid aanhoudende”. Wat kunnen we veel van deze gemeente leren. Wat is het nodig om hier ons eigen leven naast te leggen en onszelf af te vragen: hoe is dit met mij? Zij zagen uit naar de uitstorting van Gods Geest. Zij smeekten er om. Wat was het werk van Gods Geest krachtig en onwederstandelijk. Onder de preek van de apostel Petrus werden zij verslagen in het hart. Zij riepen uit; “wat zullen wij doen, mannen broeders?” Wat werpt het werk van de Heilige Geest dan rijke vruchten af. Er werden in één dag 3000 zielen aan de gemeente toegedaan. Kan dat nog? Ja, de Heere en het werk van Gods Geest is niet veranderd. Waar verwachten wij het van? Bidden we mee met de dichter van Psalm 27 vers 5?

Mijn hart zegt mij, o HEER ,van Uwentwegen:
"Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht",
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen
Alleen bij U, o bron, van troost en licht!
Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER!
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer.
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet.
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht