Van de MR

18 oktober 2019

Afgelopen 30 september mochten we als MR voor de eerste keer dit jaar bij elkaar komen. Het was de eerste vergadering zonder juf Schouten. Haar plaats is ingenomen door juf Jansen, die deze avond voor de eerste keer aanwezig was.

We hebben deze avond samen gesproken over wat vragen die vanuit ouders gekomen zijn aangaande het mediabeleid. Het blijkt dat er nog wel wat vragen leven onder ouders over hoe hier bij een aantal zaken nu precies mee omgegaan wordt. Er kwamen zo enkele zaken ter sprake over bijvoorbeeld het bekijken van het zogenoemde 'Nieuwsbegrip' op school. Hoe om te gaan met media is en blijft een actueel punt wat blijvend aandacht behoeft.

Een ander punt waar we over gesproken hebben betreft de fietsenstalling. Over het meest effectieve gebruik van de fietsenstalling wordt momenteel nog nagedacht. Verder lopen er nog wat zaken met de Gemeente Barneveld over enkele verkeerskundige zaken.

Een ander punt wat ter bespreking betrof de gymkleding. De kleding die hiervoor gebruikt wordt, blijkt nog wel eens niet zo eerbaar te zijn. Er zal binnen de school verder nagedacht worden of hier iets aan te doen is, en of er een passende oplossing te vinden is.

Deze vergadering hebben we al even vooruit geblikt naar de vergadering van woensdag 09 oktober. Op deze avond zijn we als MR in de bestuursvergadering aangeschoven.

Het al genoemde punt van mediabeleid is door de MR ook bij het bestuur kenbaar gemaakt. Het bestuur werkt momenteel, zoals op de laatste ALV ook gemeld is, aan het project bestuurlijke vernieuwing. In dit plan wordt ook een nieuw mediabeleid opgenomen. Verder zijn we door het bestuur bijgepraat over de meest actuele zaken waar u als ouders te zijner tijd D.V. meer van zult horen.

Zo heel beknopt hebben we u weer het een en ander mee willen delen over de eerste twee vergaderingen van dit schooljaar.

De Heere is nog goed voor ons. Tot op dit ogenblik zijn we allen gespaard, en mogen de deuren van de school elke dag nog weer open gaan. Elke dag onderwijs uit Gods Woord, en onderwijs voor de tijd. Alle reden tot dankbaarheid. Ook reden tot zorg daar de aanslagen op het bijzonder onderwijs ook telkens maar doorgaan. Dat dit ons toch allen maar veel op de knieën mocht brengen, om de Heere aan te mogen lopen als een waterstroom, of Hij wil waken over datgene dat we nog mogen hebben. Dat de zielen van ons en onze kinderen toch wegen mogen en dat we bestuur, MT en onderwijzend personeel ook maar dagelijks mee mochten dragen in de gebeden. Dat de ware verwachting alleen van Hem mag zijn. Dan wensen we u allen onder-staande van harte toe.

Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt,
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen.
Ik haak, o HEER', naar 't heil mij toegezeid;
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen;
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid,
In Uw gebod, dat is mijn hoogst verlangen.

(Psalm 119:87)

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom. U mag een MR-lid persoonlijk aanspreken, maar een email sturen naar mr@rehobothsch.nl kan ook.

Een hartelijke groet van de MR.Terug naar het nieuwsoverzicht