Vorming

28 september 2018

Het is nog niet zo lang geleden dat we op de derde dinsdag van dit cursusjaar met elkaar stil hebben gestaan bij het thema “Vorming”. Het heeft ons goed gedaan dat er zoveel ouders aanwezig waren. Het laat uw grote betrokkenheid met de school zien. Hartelijk dank daarvoor. We hebben deze avond stil gestaan bij de doopbelofte; “Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder (of: getuige) zijt, in de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen”. Een vraag die we als ouders met “ja” hebben beantwoord maar van onszelf zo onmogelijk is. Voor u als ouder om uw kind(eren) “in de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen” en ons als personeel “te doen en te helpen onderwijzen”. Wat zou dit ons in afhankelijkheid van de Heere aan Zijn voeten moeten brengen. Dit met de bede van Psalm 86 vers 11; “Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams”. Het is zo’n verantwoordelijke taak om kinderen op te voeden voor een maatschappij die van God en van Zijn geboden niets meer wil weten. Het is uw en onze taak om de kinderen te “vormen” voor een plaats in deze maatschappij. Vormen betekent voorbereiden, maar ook beschermen. Kinderen leren om bewust keuzes te maken op grond van Gods Woord. Om zo straks D.V. als een pelgrim hun/onze plaats in te mogen nemen in de maatschappij. Wel in deze wereld maar niet van deze wereld!

Tijdens deze avond is het “Ouderactief” ook gepresenteerd. Hierbij wordt de betrokkenheid van de ouders aan onze school gestalte gegeven. ‘Samen’ is hierin een belangrijk uitgangspunt. In de komende tijd zal dit nog verder worden uitgewerkt. In het kader van “vorming” hebben wij tijdens de hierboven genoemde avond ook een poster gepresenteerd waardoor we als school proberen een aantal waarden over te dragen (vorming) aan de kinderen. Bij deze poster zijn er ook lessen ontwikkeld. Deze lessen worden aan alle groepen gegeven. We hopen en bidden dat ook dit onderwijs aan de harten van de kinderen gezegend mag worden. In alles mogen we wijzen op de noodzaak om in afhankelijkheid van de Heere onze weg te mogen gaan.

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht