Onderwijs

Onze leerlingen zijn verdeeld over 25 groepen. In het cursusjaar 2020-2021 werken we met zeven kleutergroepen (vier groepen 1 en drie groepen 2). Binnen de groepen streven we ernaar om de leerstof dicht bij het kind te brengen door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld. Bij de kleuters is de leerstof verwerkt in thema’s. Er worden ongeveer zes weken besteed aan het werken rondom een thema. In de groepen 3 t/m 8 worden de vakken grotendeels afzonderlijk aangeboden door middel van leerlijnen en methodes.

Het pedagogisch klimaat

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen voelt op onze school. Van groot belang is het eveneens dat het kind niet alleen verstandelijk wordt onderwezen maar dat er gewerkt wordt aan de totaalopvoeding van de kinderen. In de groepen wordt gewerkt met de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Ook wordt geprobeerd op een juiste manier te reageren op wat er dagelijks plaatsvindt op het gebied van sociaal-emotioneel gedrag, om een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat te doen ontstaan en in stand te houden.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind afzonderlijk wordt één keer per jaar in beeld gebracht door observatie en systematische beschrijving daarvan in het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN (groep 3 t/m 8).

Schoolregels

SchoolregelsDoor middel van schoolafspraken willen we op een positieve en eenduidige wijze werken aan een goed pedagogisch klimaat in de school. Het uitgangspunt ligt daarbij in de Bijbel; dat is de Hoofdregel. Op basis daarvan zijn er vijf basisregels opgesteld, die gericht zijn op een positieve grondhouding van kinderen. Uiteraard geldt dat het niet draait om de regels, maar dat kinderen met hun ouders en leerkracht na leren denken over (eigen) gedrag. De basisregels zijn als volgt:

Ik leef volgens de Bijbel

  1. Ik ben beleefd
  2. Ik ben zorgzaam
  3. Ik ben eerlijk
  4. Ik ben rustig
  5. Ik zet me in

Na elke vakantie wordt een nieuwe basisregel aangeboden middels een les vorming

  • Na de zomervakantie                             Ik ben beleefd
  • Na de herfstvakantie                   Ik ben zorgzaam
  • Na de kerstvakantie                    Ik ben eerlijk
  • Na de voorjaarsvakantie             Ik ben rustig
  • Na de meivakantie                      Ik zet me in

Op deze wijze zijn we schoolbreed bezig met dezelfde afspraak, waar leerlingen ook op aangesproken kunnen worden.

Bij elke regel behoort een pictogram met een rijmpje. De afspraak die ingevoerd wordt, hangt op dat moment in de klas. Iedere leerkracht geeft hierbij zelf een les of er wordt in de bouw aandacht aan geschonken.

Ontwikkeling

In het schoolplan 2019-2023 staat beschreven waar we als school de komende jaren aan willen werken. De grote doelen voor de komende vier jaren zetten we hieronder op een rijtje:

- Onderwijs 1: Op onze school halen we goede en haalbare resultaten. We halen goede tussen- en eindopbrengsten. (EDI, schrijfonderwijs, begrijpend lezen)

- Onderwijs 2: Op onze school komen we tegemoet aan de eigenheid van kinderen. We zetten andere onderwijsvormen in om kinderen met hun eigen persoonlijkheid, leerstijl en onderwijsbehoeften te vormen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers in de 21ste eeuw (burgerschap). Dit met het oog op het grote aantal doeners in de leerlingpopulatie.

- Leerlingenzorg 1: Op onze school volgen we kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling met een hanteerbaar systeem dat een goed beeld geeft van de kinderen. Op grond van dit systeem hebben we een sterk aanbod. 

- Leerlingenondersteuning 2: Op onze school kunnen we leerlingen onderwijzen en begeleiden met extra ondersteuningsbehoeften. We zoeken naar mogelijkheden om kinderen met extra behoeften op leren en gedrag een passende plaats te bieden op onze school.

- Personeelsbeleid: Onze school is een professionele leergemeenschap. Aan de hand van de teamfoto kiezen we ontwikkelrichting, waarbij de schoolopleider en coaches de lerende houding versterken. (coco, omgangsregels, feedback geven/ontvangen, eigenaarschap leerkracht) 

- Kwaliteitszorg: Op onze school hebben we goede kwaliteitszorg. We hebben een goede kwaliteitszorgcyclus en zetten WMK hierbij in als instrument, waarbij we onze eigen praktijken toetsen en borgen.

- Financiën: Onze school streeft naar een gezonde financiële situatie. Zie hiervoor de kaders die beschreven zijn in het financieel beleidsplan.

- Communicatie: Op onze school communiceren wij op een professionele wijze met ouders. Er vinden nuttige en verdiepende gesprekken plaats tussen leerkrachten en ouders op een respectvolle wijze met aandacht voor de optimale ontwikkeling van het kind en de school. 

Deze grote doelen verdelen we weer in kleinere subdoelen, die in jaarplannen worden verwoord en verantwoord.