Onderwijs

De leerlingen zijn verdeeld over 24 groepen. In het cursusjaar 2018-2019 werken we met zes kleutergroepen. Kleuters leren door te spelen. De ‘leerstof’ is dan ook verwerkt in thema’s, waar zes weken over wordt gewerkt. De thema’s staan dichtbij de belevingswereld van de kinderen. In de groepen 3 tot en met 8 worden vakken afzonderlijk aangeboden middels leerlijnen en methodes.

Het pedagogisch klimaat

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen voelt op onze school. De schoolopdracht is om de kinderen te vormen, op te voeden en te onderwijzen. Een kind leert en ontwikkelt binnen een groep met andere kinderen en dient rekening te houden met elkaar. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling worden omgangsregels en samenwerkingsvaardigheden aangeleerd. Binnen de klas wordt geprobeerd op een juiste manier te reageren op wat er dagelijks gebeurt, om een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat te doen ontstaan en in stand te houden. Ter ondersteuning hiervan wordt er in de groepen gewerkt met de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Het zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat krijgt ook zijn beslag binnen teamverband door trainingen en cursussen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind wordt jaarlijks in beeld gebracht door observatie en systematische beschrijving daarvan in het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN (groep 3-8).

Schoolregels

Door middel van schoolafspraken willen we op een positieve en eenduidige wijze werken aan een goed pedagogisch klimaat in de school. Het uitgangspunt ligt daarbij in de Bijbel; dat is de Hoofdregel. Op basis daarvan zijn er vijf basisregels opgesteld, die gericht zijn op een positieve grondhouding van kinderen. Uiteraard geldt dat het niet draait om de regels, maar dat kinderen met hun ouders en leerkracht na leren denken over (eigen) gedrag. De basisregels zijn als volgt:

Ik leef volgens de Bijbel

  1. Ik ben beleefd
  2. Ik ben zorgzaam
  3. Ik ben eerlijk
  4. Ik ben rustig
  5. Ik zet me in

Na elke vakantie wordt een nieuwe basisregel aangeboden middels een les vorming

  • Na de zomervakantie                  Ik ben beleefd
  • Na de herfstvakantie                   Ik ben zorgzaam
  • Na de kerstvakantie                     Ik ben eerlijk
  • Na de voorjaarsvakantie            Ik ben rustig
  • Na de meivakantie                         Ik zet me in

Op deze wijze zijn we schoolbreed bezig met dezelfde afspraak, waar leerlingen ook op aangesproken kunnen worden.

Bij elke regel hoort ook een pictogram met een rijmpje. De afspraak die ingevoerd wordt, hangt op dat moment in de klas. Iedere leerkracht geeft hierbij zelf een les of er wordt in de bouw aandacht aan geschonken.

 

Ontwikkeling

De Rehobothschool is een lerende organisatie, die goed onderwijs wil geven, geënt op Gods Woord. In de schoolgids wordt beschreven wat het onderwijs binnen de verschillende vakken inhoudt. De gebruikte methodes en leerlijnen  dienen te voldoen aan onze identiteit en de wettelijke vereisten. Zo hebben we recentelijke een nieuwe methode voor rekenen (Wereld in getallen) en geschiedenis (Venster op Nederland) in gebruik genomen. Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er een nieuwe taalmethode (Taalactief) geïmplementeerd. Ook voor de expressievakken wordt nagedacht over een duidelijke leerlijn. Zo zijn we gestart met een muziekmethode (Meer met muziek), waarbij de leerkrachten worden ondersteund door een vakleerkracht.

Een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is de aandacht voor ICT in het onderwijs. We willen kinderen beschermen en voorbereiden voor deze maatschappij. De (sociale) media is niet meer weg te denken, de kinderen dienen hier op een goede manier mee om te gaan. De nadruk hierbij ligt op het gebied van gewetensvorming.