Resultaten en inspectie

De levensbeschouwelijke uitgangspunten vormen het draagvlak voor het onderwijskundig bezig zijn:

Vijf didactische overwegingen vormen uitgangspunten voor het onderwijs op onze school:

  • De leerstofkeuze staat centraal, omdat daaruit de gerichtheid op de vorming van een overtuiging blijkt.
  • Elk vak bezit specifiek levensbeschouwelijke elementen die dienstbaar moeten worden gemaakt aan het overdragen van een bijbelse overtuiging.
  • De keuze van de onderwijskundige werkvormen wordt mede bepaald door de levensbeschouwelijke uitgangspunten van het onderwijs.
  • De aanschouwelijkheid als didactisch principe moet altijd verbonden zijn aan het Woord, dat een beoordelend karakter heeft.
  • Met de verscheidenheid aan talenten wordt nadrukkelijk rekening gehouden.

Dit uitgangspunt is de basis voor de maximale zorg die we in de school willen besteden aan enerzijds die kinderen die, door welke omstandigheden dan ook, de leerstof niet in een ononderbroken proces zich eigen kunnen maken en anderzijds die kinderen die meer dan de gewone leerstof aankunnen.

> Inspectierapport