Leerlingenzorg

Op onze school hebben we oog voor de specifieke behoeften van ieder kind omdat we hen zien als een uniek schepsel van God. Als school willen we een veilige plaats bieden en de kinderen in hun ontwikkeling doen groeien naar eigen vermogen en eigen persoonlijkheid. Vanuit onze Bijbelse visie zijn we verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Elk kind verdient onderwijs dat aansluit bij zijn of haar behoeften. De wet Passend Onderwijs is bedoeld om dit nog beter voor elkaar te krijgen. We kunnen omgaan met veel verschillen in onderwijsbehoeften en willen meer kinderen op onze school kunnen bereiken. We zoeken naar andere onderwijsvormen, zoals thematisch werken, om beter aan te sluiten bij bijvoorbeeld de doeners. Om kinderen een passende plek te bieden werken wij als reformatorische scholen samen in het samenwerkingsverband Berséba Midden. Het delen van kennis en expertise van verschillende scholen willen we meer delen. Deskundigen vanuit verschillende s(b)o-scholen begeleiden school en leerlingen in de extra ondersteuning. Ook kan een passende plek gevonden worden op het speciaal onderwijs. Goed overleg tussen school, ouders en de jeugdzorg is een speerpunt van onze school. De samenwerking met het schoolmaatschappelijk werk en de gemeente is intensief.

Ons profiel op het gebied van de leerlingenondersteuning is te vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020.