Leerlingenzorg

Op onze school hebben we oog voor de specifieke behoeften van ieder kind omdat we hen zien als een uniek schepsel van God. Als school willen we een veilige plaats bieden en de kinderen in hun ontwikkeling laten groeien naar eigen vermogen en eigen persoonlijkheid. 

Vanuit onze Bijbelse visie zijn we er verantwoordelijk voor om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Elk kind verdient onderwijs dat aansluit bij zijn of haar behoeften. De wet Passend Onderwijs is bedoeld om dit nog beter voor elkaar te krijgen. 

We kunnen omgaan met veel verschillen in onderwijsbehoeften en willen meer kinderen op onze school kunnen bereiken. We zoeken naar andere onderwijsvormen, zoals thematisch werken, om beter aan te sluiten bij bijvoorbeeld de doeners. 

Om kinderen een passende plek te bieden, werken wij als reformatorische scholen samen in het samenwerkingsverband Berséba Midden. Op deze manier wordt de aanwezige kennis en expertise op verschillende scholen doelmatig met elkaar gedeeld. 

Deskundigen vanuit verschillende s(b)o-scholen begeleiden onze school en leerlingen in de extra ondersteuning. Deze samenwerkingen leiden ertoe dat er in voorkomende gevallen ook gemakkelijker een passende plek gevonden kan worden in het speciaal onderwijs. Goed overleg tussen school, ouders en de jeugdzorg is een speerpunt van onze school. De samenwerking met het schoolmaatschappelijk werk en de gemeente is intensief. 

Het kader waarbinnen we onze uitgangspunten willen verwezenlijken staat verwoord in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). In het SOP leggen we vast welke ondersteuning we kunnen bieden en wat onze ambities zijn voor de toekomst. Op basis van dit Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022 inventariseert de school welke expertise ontwikkeld moet worden.

Verdere informatie over leerlingenzorg, waarin we onder andere uitleggen hoe we de leerlingen volgen in hun ontwikkeling, kunt u vinden in hoofdstuk 5 van de schoolgids.