Leerlingenzorg

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs juli 2016

De intern begeleiders hebben een coachende, begeleidende, adviserende en coördinerende taak als het gaat om het begeleiden van leerkrachten op het gebied van leerlingen met specifieke (onderwijs) behoeften. Als uit observatie door de leerkracht, of uit de resultaten van gemaakt werk of het leerlingvolgsysteem blijkt dat extra hulp noodzakelijk is, stelt de groepsleerkracht in overleg met de remedial teacher en de intern begeleider een hulpplan of groepsplan op.

Indien nodig schakelt de intern begeleider hulp van buitenaf in. Bijvoorbeeld een orthopedagoge of onderwijsadviseur van de schoolbegeleidingsdienst. Ook andere hulpverleners zoals ambulante begeleiders of het schoolmaatschappelijk werk kan worden ingezet. Als leerlingen met externen worden besproken worden de ouders hierover geïnformeerd en meestal ook uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig te zijn.

De school geeft de leerlingenzorg gestalte aan de hand van de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de 1-zorgroute. Dit betekent dat er in elke klas gewerkt wordt met één of meerdere groepsplannen.

Als de hulp die geboden wordt via de interne begeleiding, ambulante begeleiding of ander zorg niet toereikend is, kan extern hulp gezocht worden via de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het reformatorisch samenwerkingsverband Ede, waarbij onze school is aangesloten. De PCL wordt alleen gevraagd om mee te denken als ouders daarvoor toestemming geven.