Grondslag en identiteit van de Rehobothschool

De Rehobothschool is een reformatorische school. Dat betekent dat de Bijbel door bestuur, personeel, ouders en leerlingen aanvaard wordt als het onfeilbare Woord van God. Daarbij onderschrijft de schoolvereniging geheel en onvoorwaardelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels.

De school is ontstaan vanuit de behoefte om de kinderen onderwijs te laten volgen dat aansluit bij de geloofsovertuiging van de ouders en datgene wat men ’s zondags in de kerk hoort.
In alle facetten van het schoolleven is de norm die de Bijbel aanlegt het beslissende uitgangspunt en stempelt de identiteit van de school het leef- en werkklimaat.

>  Onderwijs uit de bron / bronnen - lezing ds. Moerkerken