Voorschool

De Voorschool (peutergroep) van de Rehobothschool gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van voorschoolse educatie op gereformeerde grondslag te Kootwijkerbroek. De Voorschool is een kleinschalige reformatorische peutervoorziening waar zowel kinderen met of zonder VVE-indicatie hartelijk welkom zijn. De kinderen die gebruik maken van de Voorschool zijn kinderen die ook aangemeld worden voor de Rehobothschool. Voor zowel de Voorschool als de Rehobothschool geldt een aparte aanmelding. 

De Voorschool beschikt over 24 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 3,0 t/m 4,0 jaar. Wanneer uw kind een VVE-indicatie heeft dan start uw kind op de leeftijd van 2,5 jaar. Uw kind heeft met een VVE-indicatie recht op 4 morgens Voorschool (16 uur). Een VVE-indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau bij o.a. een achterblijvende taal/spraak-, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kinderen met een VVE indicatie krijgen extra aandacht in de kleine kring. Van 8.15 uur tot 8.30 uur is er elke morgen een kringactiviteit voor een groepje VVE kinderen. 

Openingstijden & dagdelen

De Voorschool is elke morgen geopend en op de dinsdag- en donderdagmiddag. Kinderen die voor twee dagdelen aangemeld zijn komen standaard een morgen en een middag. 

Dagindeling Voorschool

Ochtend

 • ​8:15   -  8:30 uur        inloop en kleine kring VVE                                                              
 • 8:30   -  9:15 uur        kring: beginnen, Bijbelverhaal
 • 9:15   - 10:15 uur      spelen en werken
 • 10:15 - 10:45 uur      fruit eten
 • 10:45 - 11:30 uur      buiten spelen of gymmen
 • 11:30 - 12:00 uur      prentenboek lezen en eindigen
 • 12.00 - 12.15 uur      puzzelen

Middag

 • 13:00 - 13:05 uur      start in de kring
 • 13:05 - 13:30 uur      beginnen en activiteit
 • 13:30 - 14:00 uur      spelen en werken
 • 14:00 - 14:30 uur      buiten spelen of gymmen
 • 14.30 - 15.00 uur      prentenboek lezen en eindigen
 • 15:00 - 15:15 uur      puzzelen

Observeren

Tijdens de Voorschool wordt de ontwikkeling van uw kind geobserveerd. De pedagogisch medewerkers maken gebruik van het programma 'Kijk! voor peuters'. De volgende ontwikkelingsgebieden worden geobserveerd:

 • Taal-spraak ontwikkeling
 • Ontluikende gecijferdheid
 • ​Omgaan met de ander

Bij kinderen met een VVE-indicatie worden daarnaast ook nog de volgende lijnen geobserveerd:

 • Grote motoriek
 • Spelontwikkeling

Deze observaties worden 1x in het half jaar geregistreerd. In de aanvangsgroep en groepen 1 en 2 wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde observatiesysteem waarbij er op meerdere gebieden geobserveerd wordt. De registratiegegevens worden bij overgang naar de nieuwe groep overgedragen aan de leerkracht.

Lees hier meer over in het Pedagogisch Beleidsplan en beleidsplan veiligheid en gezondheid.

Instroom en uitstroom

In onderstaand schema ziet u wanneer uw kind op de Voorschool verwacht wordt en wanneer het naar de aanvangsgroep of groep 1 mag. De eerste aanvangsgroep start na de kerstvakantie. Er is ook een tweede aanvangsgroep. Afhankelijk van de aanmeldingen wordt de startdatum van de tweede groep bepaald.  

Kinderen van 3 jaar:

Uw kind is jarig in: Instroom Voorschool Uitstroom
Januari Februari (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk na de zomervakantie) Per 1 februari naar de aanvangsgroep
Februari Maart (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk na de zomervakantie) Per 1 maart naar de aanvangsgroep
Maart April (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk na de zomervakantie) Per 1 april naar de aanvangsgroep
April Mei (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk 1 oktober) Per 1 mei naar de aanvangsgroep als er plek is, anders na de zomervakantie naar groep 1
Mei Juni (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk 1 januari) Na de zomervakantie naar groep 1
Juni Na de zomervakantie (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk 1 januari) Na de zomervakantie naar groep 1
Juli Na de zomervakantie (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk 1 januari) Na de zomervakantie naar groep 1
Augustus Na de zomervakantie (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk 1 januari) Na de zomervakantie naar groep 1
September Oktober (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk 1 januari) Na de zomervakantie naar groep 1
Oktober November (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk 1 januari) Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)
November Januari (of indien gewenst een latere datum, maar uiterlijk na de zomervakantie) Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)
December Januari (of indien gewenst een latere
datum, maar uiterlijk na de zomervakantie)
Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

 

Kinderen met een VVE-indicatie (vanaf 2,5 jaar):

Uw kind is jarig in: Instroom Voorschool Uitstroom
Januari Na de zomervakantie Per 1 februari naar de aanvangsgroep
Februar Na de zomervakantie Per 1 maart naar de aanvangsgroep
Maart Na de zomervakantie Per 1 april naar de aanvangsgroep
April 1 november Per 1 mei naar de aanvangsgroep als er plek is, anders na de zomervakantie naar groep 1
Mei 1 januari Na de zomervakantie naar groep 1
Juni 1 januari Na de zomervakantie naar groep 1
Juli 1 februari Na de zomervakantie naar groep 1
Augustus 1 maart Na de zomervakantie naar groep 1
September 1 april Na de zomervakantie naar groep 1
Oktober 1 mei Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)
November 1 juni Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)
December Na de zomervakantie Naar de aanvangsgroep (start na de kerstvakantie)

 

Klachten

Voorheen maakte de voorschool gebruik van de klachtencommissie die ook gebruikt wordt op de basisschool. Dit is niet meer wettelijk toegestaan. De Voorschool is aangesloten bij de geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunt u de registratieverklaring vinden. De procedure wordt nog steeds gevolgd zoals deze in de schoolgids staat genoemd. Het indienen van een klacht verloopt via de vertrouwenspersoon, de directeur of het bevoegd gezag. Indien de klager dit wenst of in de loop van de hele afhandeling de wens te kennen geeft, wordt de klacht doorgestuurd naar de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Inspectierapporten

Regelmatig wordt de kwaliteit van de voorschool beoordeeld door middel van een inspectie van de GGD. De bevindingen van het inspectieonderzoek staan vermeld in een inspectierapport. Hieronder vindt u de beschikbare inspectierapporten over de voorschool van de Rehobothschool.

> Inspectierapport Peuterspeelzaal Rehobothschool

Inspectierapport peuterspeelzaal Rehobothschool 08-2021

Aanvraag kinderopvangtoeslag

> Veelgestelde vragen en antwoorden over de kinderopvangtoeslag en het doorgeven van wijzigingen

> Krijgt u kinderopvangtoeslag? en verandert er iets in uw situatie?

> Meer of minder verdienen? Check of uw kinderopvangtoeslag nog klopt.