Goede Vrijdag: de betaaldag van de kerk

1 april 2021

Wanneer wij in ons dagelijkse leven een lening hebben afgesloten zal deze lening (schuld) op de afgesproken tijd moeten worden afgelost/betaald. Als dat niet gaat lukken kan ons dat behoorlijk bezighouden. De vraag zal dan regelmatig in ons opkomen hoe we de schuld kunnen aflossen, kunnen betalen.

Nu hebben wij geestelijk, door onze val in Adam, een hemelhoge schuld bij God. Deze schuld maken wij elke dag door onze dagelijkse zonden steeds groter. God eist van ons, en dat is een rechtvaardige eis, dat wij deze schuld betalen. Een schuld die wij echter zelf niet kunnen aflossen, niet zelf kunnen betalen. Is dat al onze nood geworden? Is het onze levensvraag hoe wij deze schuld ooit kunnen betalen? Is de nood van de bekende vraag uit de Heidelbergse Catechismus ook al onze nood: “Is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen?

De vraag anders gesteld: “Is er Iemand die voor mij de schuld kan en wil betalen? Komende vrijdag hopen we met onze kinderen stil te staan bij Goede Vrijdag. De dag waarop we mogen gedenken dat de Heere Jezus Zijn leven heeft gegeven aan het kruishout op Golgotha. Wat in Genesis 3 vers 15 door God beloofd is, is waarheid geworden. Daar heeft Christus de kop van de satan vermorzeld. Al de offers van het Oude Testament hebben heen gewezen naar het Ene en Volmaakte Offer wat gebracht zou worden op de vloekheuvel Golgotha. Het vergoten bloed van al deze offerdieren wees heen naar Het Lam waarvan de evangelist Johannes getuigt in Openbaring 5 vers 6 “een Lam, staande als geslacht”. De kanttekeningen zeggen van “Het Lam”: “Alzo wordt Christus hier afgebeeld omdat het paaslam en andere lammeren die voor de zonde dagelijks geofferd werden, schaduwen van Christus waren”. De tekst “Staande als geslacht” wordt door de kanttekenaren toegelicht met: “geslacht geweest zijnde”. Het is geschied. Het Offer is gebracht.

Goede Vrijdag wordt ook wel de betaaldag van de kerk genoemd. Het is de dag waarop de Heere Jezus, hangend aan het kruis, heeft uitgeroepen: “Het is volbracht”. De schuld van de Kerk is betaald. De toorn van God over de zonden van Zijn kinderen is tenietgedaan. Nu is het een levensbelangrijke persoonlijke vraag: mag ik weten dat Hij voor mij de schuld heeft betaald? Voor mij, en allen die ons lief en dierbaar zijn? Het antwoord op deze vraag kan geen uitstel lijden. Mag ik persoonlijk weten: “Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven?” Dat we met de dichter van Psalm 51 vers 1 leren bidden:

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed;
Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden;
Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden:
Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet.
Ai, was mij wel van ongerechtigheid;
Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden;
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit,
En reinig mij van al mijn vuile zonden.

Wij wensen u van harte een Goede Vrijdag en goede en gezegende Paasdagen toe.
B. PaanstraTerug naar het nieuwsoverzicht